English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Hướng dẫn, kiểm tra, điều chỉnh nghiệp vụ hạch toán của kế toán viên.

- Kiểm tra, kiểm soát các chi phí phát sinh trong hoạt động của công ty.

- Tập hợp chi phí và tính giá thành từng sản phẩm, dịch vụ, dự án đầu tư…

- Hạch toán các bút toán phân bổ, kết chuyển…lập các báo cáo tài chính định kỳ.

- Lập các báo cáo quản trị tài chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo

- Thực hiện lưu giữ chứng từ, sổ kế toán, dữ liệu kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê định kỳ/đột xuất tại các chi nhánh, văn phòng đại diện

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan chức năng, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng

- Cập nhật kịp thời các thông tư , nghị định, văn bản hướng dẫn về Luật kế toán, Luật thuế… tham gia soạn và hướng dẫn việc thực hiện đúng qui định, quy chế tài chính có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chi nhánh.

- Thực hiện những công việc khác do Kế toán trưởng phân công.

Yêu cầu công việc

- Nắm vững Luật kế toán, các văn bản Pháp luật,Thông tư hướng dẫn về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Có khả năng tư vấn về các chính sách Thuế, Kế toán hiện hành cho phù hợp và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp số liệu, lập và phân tích báo cáo tài chính, thuế, thống kê… định kỳ theo quy định

-

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép