Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế toán tổng hợp

Job requirement

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- In sổ tổng hợp và các báo cáo tổng hợp theo qui định.

- Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu cấp quản lý.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định- lập và lưu phiếu kế toán, sổ sách tổng hợp kế toán.

- Các công việc do cấp trên trực tiếp

Job requirement

-Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

-Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định. Sử dụng máy vi tính thành thạo, cẩn thận, kiên trì.

- Các báo cáo kế toán trình cho kế toán trưởng trước 01 ngày xem xét trước khi gửi cấp yêu cầu.

- Có kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương