English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU/ Cost Controller

Mô tả công việc

1. Quản lý nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu, hàng hóa:

- Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận nhận hàng, mua hàng, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của công ty và của nhà nước.

˗ Kiểm tra số liệu đặt hàng, giao nhận thực tế so với chứng từ gốc để làm căn cứ xác nhận hàng nhập kho mỗi ngày trên phần mềm Bravo.

˗ Báo cáo kịp thời cho KTT các trường hợp nhập, xuất không đúng theo quy định.

˗ Báo cáo Kế toán Tổng hợp tình hình nhập kho thực tế mỗi ngày.

˗ Tham gia kiểm kê định kỳ hàng tháng, cập nhật vào phầm mềm tồn kho thực tế cuối tháng.

˗ Tham gia kiểm kê đột xuất hai mặt hàng mỗi tuần theo kế hoạch chủa Kế Toán Kiểm Soát Chi phí

˗ Báo cáo cho KTT các trường hợp phát hiện số liệu tăng, giảm bất thường trong kiểm kê thực tế.

˗ Kiểm tra số liệu nhập, xuất kho, phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời trước ngày 5 hàng tháng.

2. Kiểm soát giá mua nguyên vật liệu, công nợ phải trả

˗ Nhận và lưu trữ các báo giá của nhà cung cấp mỗi khi có thay đổi giá. Kiểm tra việc cập nhật giá mua trong phần mềm Bravo.

˗ Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp, báo cáo cho Kế Toán Kiểm Soát Chi Phí các trường hợp biến động giá hàng tháng.

˗ Định kỳ hàng tháng, kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp, báo cáo Kế Toán Kiểm Soát chi phí những trường hợp chênh lệch bất thường.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương