Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

HSE Supervisor

Job requirement

COEPTO VIET NAM mở rộng quy mô sản xuất, cần tuyển dụng gấp cấp quản lý: Vị trí _ GIÁM SÁT An toàn - Sức khỏe- Môi trường.

- Quản lý việc tuân thủ pháp luật về An toàn, Sức khỏe, Môi trường (SHE) và tiến hành Đánh giá Tuân thủ Quy định hàng năm;

- Cập nhật kiến thức, hiểu biết về SHE mang tính pháp lý, quy định cũng như yêu cầu nội bộ;

- Phát triển và thúc đẩy các Kế hoạch Cải tiến về SHE để đáp ứng việc tuân thủ các Quy định, Tiêu chuẩn và Quy trình;

- Hướng dẫn và tập huấn cho nhân viên, nhà thầu (xây dựng, vận chuyển và giao nhận) tại chỗ về tất cả các khía cạnh về chương trình và các yêu cầu của hệ thống SHE;

- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tuân thủ luật pháp và / hoặc các quy định về SHE hiện hành nhằm đảm bảo rằng tất cả các biện pháp hợp lý và đúng đắn được thực hiện để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người học việc, nhân viên và khách đến tham quan, làm việc;

- Tăng cường nhận thức về SHE ở tất cả các cấp trong tổ chức, giảI đáp những lo ngại về an toàn cho nhân viên.

+ Kiểm tra tạI chỗ và báo cáo thường xuyên, đáp ứng các điều kiện của đốI tác về khía cạnh an toàn.

+ Hỗ trợ việc thiết lập các hệ thống và thực hành trong nhà máy để tối ưu hóa sự an toàn tại nơi làm việc, cung cấp một môi trường làm việc an toàn cho nhân viên và giảm thiểu tác động của các hoạt động sản xuất đối với môi trường.

+ Lựa chọn trang thiết bị bảo hộ lao động thích hợp và xác định rõ việc ban hành, sử dụng, xử lý và bảo trì các thiết bị này, thường xuyên kiểm tra và tập huấn cho nhân viên nhằm đảm bảo việc sử dụng thiết bị bảo hộ lao động đúng cách

+ Hỗ trợ việc phát triển một quy trình để quản lý tại chỗ khách đến thăm, làm việc và nhà thầu

- Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống xử lý chất thải và đảm bảo tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến xử lý chất thải được hoàn thành kịp thời;

- Quản lý các tài liệu và hồ sơ về SHE (Báo cáo Cận nguy hiểm / Quan sát an toàn);

- Thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ quy trình SHE tại khu vực sản xuất nhằm đảm việc thực hiện đúng cách;

- Hỗ trợ và báo cáo trực tiếp đến Trưởng phòng Nhân sự & Tổng hợp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- To manage the SHE legal compliance and conduct annual Regulatory Compliance Review.

- To maintain an up to date knowledge of relevant legal, regulatory and company SHE requirements.

- To develop and drive the SHE Improvement Plans to meet the compliance of Regulatory Compliances, Standards and Procedures.

- To provide induction and training to site staffs, contractors (constructions, transporters and forwarders) on all aspects of the SHE program and requirements.

- To assist the Board in complying with current health and safety legislation and/or regulations with the objective of ensuring that all reasonable and proper measures are taken to protect the safety and health of learners, staff and visitors;

- To increase health and safety awareness at all levels within the organization, respond to employees’ safety concerns

+ To do site inspection and make report regularly, qualify the partners about the safety aspects.

+ To facilitate the establishment of systems and practices within plant to optimize safety in the workplaces, provide a healthy environment for staff and minimize the impact of the operations on the environment.

+ To select appropriate PPE and define its issuance, usage, handling and maintenance. Regular audit & train staffs ensure staffs to use PPE in properly way.

+ To facilitate the development of a process to manage visitors and contractors on site.

- To responsible for waste management and ensure all paper works involve to waste treatment are completed timely.

- To manage the SHE documents and records (Near miss/ Safety Observation)

- Regular audit SHE procedure application at shop floor to ensured procedures are implementation in the correct way.

- Support and report to the HR& GA Manager.

Job requirement

JOB REQUIREMENTS

 Education background: University degree prefer to Satfety or Environmental Engineering or in echanical/technical/chemical.

 Experience: at least 5 years experience in Health, Safety and Environment    in manufacturing; Experiences in Implementation of ISO procedures. Male 32~40 years old. Good English communication.    Proficiency in Microsoft Office application. Good at analysis skill, hard working and responsible.     Good self-discipline and able to work independently.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép