To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm ngoại tệ và sản phẩm phái sinh phù hợp, khả thi và đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
  • Thúc đẩy bán (chịu trách nhiệm về doanh số và lợi nhuận) đối với các sản phẩm ngoại tệ và sản phẩm phái sinh tại các Chi nhánh thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
  • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác không phải là Định chế tài chính có tiềm năng về ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh.

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt