To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HO - Khối Ngân hàng Số - Phòng Công nghệ - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (Vận hành 24/7)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Vận hành 24/7 các hệ thống, ứng dụng công nghệ ngân hàng số;
  • Quản lý, tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của người sử dụng, khách hàng, các đối tác của Ngân hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số và chuyển tiếp các yêu cầu đến các phòng ban, đơn vị trong Ngân hàng, đối tác;
  • Cập nhật, nâng cấp các hệ thống, ứng dụng trên môi trường Live/Production;
  • Theo dõi, cảnh báo, khắc phục lỗi hệ thống; xử lý khiếu nại giao dịch; trích xuất số liệu và xử lý các phiếu yêu cầu có liên quan đến nghiệp vụ Ngân hàng số;
  • Xây dựng và quản lý các quy trình vận hành Hệ thống
  • Tuân thủ các quy trình, chính sách và tiêu chuẩn quản lý dịch vụ đã được đưa vào áp dụng, ban hành;
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp;
  • Báo cáo kết quả công việc với Quản lý trực tiếp.

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

HO - Khối Ngân hàng Số - Phòng Công nghệ - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (Vận hành 24/7)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt