To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HO - Chuyên viên Quản lý Vốn (ALM)

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Quản lý danh mục tài sản thanh khoản gồm các tài sản như: trái phiếu, tín phiếu, tiền gởi liên ngân hàng…
  • Thực hiện các nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, đối thủ cạnh tranh, thông tin chính sách của cơ quan Nhà nước tác động đến hoạt động kinh doanh.
  • Đề xuất các phương án đầu tư nhằm tối ưu việc sử dụng các nguồn vốn từ ngân hàng.
  • Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, các chỉ số quản lý rủi ro để dự đoán các biến động trên bảng cân đối vốn, đề xuất các giả định sử dụng trong báo cáo rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất.
  • Quản lý bảng cân đối vốn đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trên cơ sở tuân thủ các hạn mức rủi ro đã được phê duyệt.

Company Overview

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

HO - Chuyên viên Quản lý Vốn (ALM)

Ngân hàng Á Châu ACB