English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[HEINEKEN] Sales Admin - Làm Việc Tại Hải Phòng

Mô tả công việc

Based: Văn phòng tại Hải Phòng

* Position Summary / Tóm lược về vị trí:

- To report to Trade Development Officer/ Supervisor on daily operation of depot in term of administration jobs / Báo cáo với Trade Development Officer/ Supervisor về hoạt động hàng ngày của khu vực bán về các công việc hành chính

- To assist ASM in daily sale administration at depot & make sure it run smoothly, properly as company regulation / Hỗ trợ ASM trong việc quản lý bán hàng hàng ngày tại khu vực bán và đảm bảo hoạt động này vận hành trôi chảy, đúng như quy định của công ty

* Key Responsibilities / Trách nhiệm chính:

1. Administrative tasks / Nhiệm vụ hành chính

- To assist ASM in the administration of carrying out all promotions campaign and summarizing of results when the promotion ends including accruals / Hỗ trợ ASM trong việc quản lý thực hiện các chiến dịch khuyến mại và tóm tắt kết quả khi chương trình khuyến mại kết thúc bao gồm chi phí thực tế.

- To administer all correspondence relevant with BBI's partner / Quản lý tất cả chứng từ liên quan đến đối tác của BBI

- To handle administrative work in relation to sale dept.,. staff working at sales depot and to coordinate with HR department to ensure employees related matters are systematically recorded, tracked and reported properly / Quản lý công việc hành chính liên quan đến phòng kinh doanh; nhân viên làm việc tại khu vực bán và phối hợp với bộ phận Nhân sự để đảm bảo các vấn đề liên quan đến nhân viên được theo dõi và báo cáo đúng và hệ thống.

- To assist ASM in daily sale administrative management / Hỗ trợ ASM trong việc quản lý hành chính kinh doanh hàng ngày

- To handle all administration matters / Thực hiện tất cả các việc hành chính

2. Tracking and following up gratis issues / Theo dõi các việc khác

- To track and follow up all gratis issues including regular and irregular activities properly as company rule/procedure / Theo dõi tất cả các việc khác bao gồm các hoạt động thường xuyên và bất thường như quy tắc / thủ tục của công ty.

- To issue Gratis Request Forms and collect all Good receive note accordance to the summary was approved (if any) / Chuẩn bị các Biểu mẫu yêu cầu và thu thập tất cả các Thông báo đã được phê duyệt (nếu có)

3. Sales Contract Management / Quản lý hợp đồng bán hàng

- To terminate, renew and prepare contracts for new distributors, draught beer outlets and other customers / Kết thúc, gia hạn và chuẩn bị hợp đồng cho các nhà phân phối mới, các cửa hàng bia tươi và khách hàng khác.

- To maintain and update outlet sponsorship contract data base and prepare monthly report / Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu hợp đồng tài trợ điểm bán và lập báo cáo hàng tháng

- To maintain properly the filling system of tie up contract as company regulation / Duy trì đúng hệ thống lưu trữ hồ sơ theo quy định của công ty

- To maintain/update outlet master data base and report / Duy trì / cập nhật cơ sở dữ liệu và báo cáo điểm bán.

4. Managing payments / Quản lý thanh toán

- To monitor and payment all matters relation to signage as company procedure and provide a monthly report / Theo dõi và xin phê duyệt cho các khoản cần thanh toán theo đúng thủ tục của công ty và làm báo cáo hàng tháng.

- To co-ordinate the salary payment for SAs (if any) / Phối hợp việc trả lương cho các SAs (nếu có)

- To check, process the payment for expense claims of sales representative / Kiểm tra, xử lý thanh toán cho các yêu cầu thanh toán của đại diện bán hàng

- To assist ASM control LME budget / Hỗ trợ ASM kiểm soát ngân sách LME

5. Weekly/ Monthly Report / Báo cáo Hàng tuần / Hàng tháng

- To do weekly/monthly Inventory / Lập báo cáo hàng tồn kho hàng tuần / hàng tháng,

- To do monthly signed , tie-up, promotion, report and accrual / Các loại báo cáo khác

Yêu cầu công việc

- Ability to work with numbers (knowledge of finance) / Có khả năng làm việc với các con số (kiến thức về tài chính)

-  Excellent Excel skill / Kỹ năng Excel rất tốt

- Accuracy and careful / Chính xác và cẩn thận

- Good communication skills / Kỹ năng giao tiếp tốt

- Good computer literacy (Word, Excel, PowerPoint) / Có khả năng sử dụng máy tính tốt (Word, Excel, PowerPoint)

- Good English speaking and writing skill / Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt

- College graduate, preferably in Finance/ Economics / Tốt nghiệp đại học, ưu tiên trong Tài chính / Kinh tế

- Market knowledge, knowledge of administration / Kiến thức thị trường và về hành chính.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép