Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Hà Nội - Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

1.Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển hoạt động Kiểm toán nội bộ

2.Xây dựng, sửa đổi, bổ sung kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch hằng năm đã được Ban Kiểm soát phê duyệt và những cuộc kiểm toán đột xuất do Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc giao.

3.Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thường xuyên hoàn thiện phương pháp, chính sách, hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ đúng quy định của Pháp luật và nguyên tắc kiểm toán trình Ban Kiểm soát (Trừ Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐTV phê duyệt).

4.Đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác của Công ty tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ.

5.Báo cáo Ban Kiểm soát, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc khi phát hiện các vấn đề yếu kém, tồn tại, các sai phạm của hệ thống kiểm soát. Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, nhân viên Công ty.

6.Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán. lập và gửi các báo cáo theo quy định.

7.Xem xét, đề xuất trình Ban Kiểm soát bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh của kiểm toán nội bộ (Trừ Trưởng KTNB); tổ chức bộ máy của kiểm toán nội bộ.

8.Điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Kiểm toán nội bộ đảm bảo triển khai hiệu quả, hoàn thành kế hoạch của Cơ quan Kiểm toán nội bộ.

9.Thực hiện đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng nhân sự và hiệu quả thực hiện công việc của Cơ quan Kiểm toán Nội bộ

10.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền theo từng thời kỳ

Giới thiệu về công ty

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei

https://mcreditjobs.com Tổng số nhân viên: > 3000

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày... Xem thêm

Hà Nội - Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei