English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hà Nội - Chuyên viên thu hồi nợ pháp lý - Khối quản trị rủi ro

Mô tả công việc

  • Tham gia thực hiện các hoạt động thu hồi nợ có sử dụng các biện pháp Pháp lý. Bao gồm các hoạt động quản lý, hợp tác với các văn phòng pháp lý thuê ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Thu hồi nợ.
  • Phối hợp phòng/ ban khác trong Trung tâm Thu hồi nợ và các đơn vị có liên quan (theo phân công), có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác Thu hồi nợ Pháp lý được hiệu quả.
  • Đảm bảo công tác Thu hồi nợ pháp lý trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp, tuân thủ các qui định chung của toàn hệ thống.
  • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho cho Trưởng Bộ phận Thu hồi nợ pháp lý, Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ.
  • Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, văn bản pháp lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thu hồi nợ theo phân công của Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ, Trưởng Bộ phận Thu hồi nợ pháp lý.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân giao theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận, Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ.

Yêu cầu công việc

  • Kỹ năng đàm phán
  • Tinh thần trách nhiệm
  • Mức độ liêm trực trong công việc
  • Khả năng tuân thủ kỷ luật

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép