To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Ha Noi Area - Retail Relationship Manager - Chuyên viên Tín dụng Cá nhân

Shinhan Bank Vietnam
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

• Build-up and maintain network relationship with individual customers
Xây dựng, thiết lập và duy trì mối quan hệ với mạng lưới Khách hàng cá nhân
• Ensure revenue growth and deliver excellent service
Đảm bảo tăng trưởng doanh thu và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho Khách hàng
• Manage sales activities and customer relationships in order to fulfill commercial objectives.
Quản lý hoạt động bán hàng và các mối quan hệ với Khách hàng để thực hiện mục tiêu phát triển của Ngân hàng.
• Deliver good service and consulting of consumer loan, credit card, deposit promotion…
Cung cấp Dịch vụ tốt và Tư vấn các sản phẩm bán lẻ tới Khách hàng.
• Prepare credit application, credit proposal package and other related documents that will be accelerated to appropriate credit approval discretion holder for final decision
Chuẩn bị hồ sơ cấp tín dụng, gói đề xuất tín dụng và các văn bản khác có liên quan để trình phê duyệt hạn mức tín dụng thích hợp.
• Comply with bank's credit policies and standards, local laws and regulations regarding approval, reporting and documentation.
Tuân thủ các chính sách tín dụng, tiêu chuẩn của Ngân hàng, pháp luật và các quy định của địa phương về phê duyệt, báo cáo và chứng từ.

Company Overview

Shinhan Bank Vietnam

https://shinhancareer.com

Headquartered at 138 - 142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward, Dictrict 01, Ho Chi Minh City Shinhan Bank is one of the leaders in Korean financial institutes with more... View more

Ha Noi Area - Retail Relationship Manager - Chuyên viên Tín dụng Cá nhân

Shinhan Bank Vietnam