To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám đốc khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1. Chức năng

 • Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm triển khai công tác phát triển kinh doanh dành cho Khách hàng Doanh nghiệp (“KHDN”) thuộc phân khúc/ tiểu phân khúc MSME, SME tại địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả và đáp ứng chất lượng dịch vụ theo quy định;
 • Chỉ đạo, giám sát và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mảng KHDN tại Chi nhánh và các nhân sự thuộc phạm vi quản lý theo đúng chức năng và phạm vi công việc của từng vị trí, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của mảng KHDN tại Chi nhánh.
 • 2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động kinh doanh các sản phẩm dành KHDN thuộc phân khúc/ tiểu phân khúc MSME, SME tại địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của SeABank nhằm đạt chỉ tiêu được giao, bao gồm:
 • Quản lý danh mục khách hàng
 • Quản lý chất lượng dịch vụ
 • Theo dõi, quản lý nợ
 • Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các nhân sự  trực thuộc phạm vi quản lý theo đúng chức năng và phạm vi công việc của từng vị trí, đảm bảo tuân thủ các quy định của SeABank và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của mảng KHDN
 • Thực hiện công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; quản lý về mặt hành chính đối với các nhân sự thuộc Phòng Khách hàng doanh nghiệp:
 • Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng
 •  

  Company Overview

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Giám đốc khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)