To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám đốc Cảnh báo sớm nợ rủi ro KHDNL - QLRR - MSB - 1Y074

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Nhận dạng, phát hiện, cảnh báo sớm nợ rủi ro tại Ngân hàng doanh nghiệp

  • Kiểm tra việc tuân thủ điều kiện tín dụng phê duyệt (định kỳ) của khách hàng và đơn vị kinh doanh và đánh giá tính tuân thủ cũng như rủi ro có thể phát sinh của khách hàng (nếu có)
  • Tìm hiểu, thu thập thông tin về Khách hàng, đối tác của Khách hàng; thị trường đầu vào, đầu ra tại địa bàn ...(sau vay) thường xuyên nhằm phát hiện ra những dấu hiệu rủi ro của khách hàng, báo cáo hội đồng CBS phương án xử lý.
  • Điều tra, phân tích, đánh giá Khách hàng nợ rủi ro được phát hiện bới các dấu hiệu Cảnh báo sớm từ hệ thống & đề xuất các Kế hoạch hành động phù hợp, kịp thời;
  • Quản lý, giám sát đối với Khách hàng rủi ro thuộc diện "Theo dõi"; có Biện pháp kiểm soát phù hợp và hành động nhanh để đưa KH về trạng thái bình thường/Chuyển Cơ cấu nợ hay Thu hồi nợ trong thời gian được giao;
  • Phối hợp với ĐVKD, Bộ phận Phân tích tín dụng, Bộ phận Cơ cấu nợ/Thu hồi nợ khai thác và kiểm tra thông tin Khách hàng.

2. Công việc khác:

  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Cảnh báo sớm Khách hàng doanh nghiệp hoặc cấp có thẩm quyền cao hơn
  • Tuân thủ tuyệt đối các quy định

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Giám đốc Cảnh báo sớm nợ rủi ro KHDNL - QLRR - MSB - 1Y074

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent