English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Feed Formulator manager

Mô tả công việc

1/ Making feed formulas

2/ Simulation of feed formulas of CJ Vina Agri

3/ Reporting the feed formulas summary

4/ Making the cost saving works through feed formulation

5 /Development of new ingredients

6 /Customer service & farm visiting service as marketing supports

7/ Make the nutrition technical bulletin & leaflets

8/ Solve issues with other department & management team.

9/ Forecasting RMC and set a strategy of RM management.

Yêu cầu công việc

- Bachelor degree & higher

- More than 8 experience years on feed formulation

- Experiences of nutrition area

- Experiences of feed formulation

- Understanding of feed industry in Vietnam

- Writing experiences of technical papers by English

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép