English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

EnglishTeacher-Giáo Viên Anh văn

Mô tả công việc

1. Major Profession/Chuyên môn nghiệp vụ:- Planning the teaching subject in the starting academic year and writing teaching lessons, reporting the actual teaching conditions in every beginning of the week. Lập kế hoạch giảng dạy bộ môn đầu năm học và soạn giáo án bộ môn, báo cáotình hình giảng dạy thực tế vào đầu tuần.- Testing and evaluating student capacity following the plan agreed with team leader; reporting student achievement periodically. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.- Participating in professional development activities: training and meeting, PLC, period attendance and/or demo teaching class… Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn theo định hướng và qui định của Nhà Trường: tập huấn và họp chuyên môn, các buổi chia sẻ kinh nghiệm, dự giờ và/hoặc thao giảng,…

2. Other tasks/ Công tác khác:

- Coordinating with Homeroom Teachers and relevant Departments in educating Students and the School’ common activities. Phối hợp với Giáo viên Chủ nhiệm và các Bộ phận liên quan trong công tác giáo dục Học Sinh và các hoạt động của Nhà Trường.- Complying with professional rules, records and labor discipline according to the regulations of the school. Thực hiện các quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và kỷ luật lao động theo qui định của nhà trường.- Other tasks assigned by the School. Các công tác khác theo sự phân công của Nhà Trường.

Yêu cầu công việc

1. Age/Tuổi: 22-452. Qualification/Bằng cấp- Bachelor Degree/Tốt nghiệp Đại học- Major in English Pedagogy (English major with Teaching Certificate) Chuyên ngành sư phạm Anh văn (hoặc Đại học chuyên ngành và có chứng chỉ sư phạm)- Proficiency in applying IT in teaching/ Thành thạo ứng dụng CNTT trong dạy học3. Skills/ Kỹ năng- Passionate working in Education environment, self-motivated to cultivate major knowledge and profession/Yêu thích môi trường Giáo dục, có động lực trau dồi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ để phát triển bản thân.4. Educational motto/Phương châm giáo dục: Student Centre to be trained in self-studying initiative, abilities in applying creative teaching methods effectively/ Lấy học sinh làm trung tâm, rèn luyện học sinh sự chủ động trong học tập, vận dụng sự sáng tạo vào công tác giảng dạy một cách hiệu quả thiết thực.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, - Compensation and Benefits based on performanc - 13 th Salary plus, emulation bonuses, and other holiday amount - SHUI - 24/24 Insurance, Aeon Care Insurance -Outing Trip and Experienced trips (domestic and/or oversea)