To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Development Staff (Nhân viên phát triển)

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Reporting to the Project Development Manager (PDM), you will be responsible in supporting successful project development of one or multiple wind and solar projects including support general activities of our team obtain permits, community engagement, and coordinating development tasks at the project site and in the office.
Báo cáo cho Trưởng phòng phát triển dự án, bạn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ phát triển dự án thành công của một hoặc nhiều dự án năng lượng gió và mặt trời bao gồm các hoạt động chung cho nhóm trong việc xin giấy phép, kết nối cộng đồng, điều phối các nhiệm vụ phát triển tại công trường dự án và văn phòng.

Responsibilities/Trách nhiệm

 • Support the PDM in project development for the assigned project(s).
 • Hỗ trợ Trưởng phòng phát triển dự án cho các dự án được giao.
 • Contribute to documentation management and preparation to obtain permits required for development, construction and operation of the project.
 • Góp phần quản lý và chuẩn bị tài liệu để có được giấy phép cần thiết cho việc phát triển, xây dựng và vận hành của dự án.
 • Travel to site and work in the field supporting various development activities including community engagement, translation, preparing documents, and supporting contractor management.
 • Đi công trường và hỗ trợ các hoạt động phát triển khác nhau bao gồm kết nối cộng đồng, dịch thuật, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ quản lý nhà thầu.
 • Prepare meeting notes, translation for English speakers for meetings.
 • Chuẩn bị biên bản họp, thông phiên dịch tiếng Anh cho các cuộc họp.
 • Liaise with community and contractors working to support the development of the project(s) in their various fields.
 • Liên lạc với nhà tư vấn và nhà thầu cùng nhau làm việc để hỗ trợ phát triển các dự án trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Effectively track time between assigned projects to ensure that cost is allocated appropriately.
 • Theo dõi hiệu quả thời gian giữa các dự án được giao để đảm bảo chi phí được phân bổ hợp lý.
 • Perform other support activities necessary for project development purposes.
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cần thiết khác cho mục tiêu phát triển dự án.
 • Maintain project databases and in line with the company’s filing system.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu dự án và phù hợp với hệ thống lưu trữ của công ty.
 • Manage services and activities for local office operations.
 • Quản lý các dịch vụ và hoạt động cho việc vận hành của văn phòng địa phương.
 • Support of the rest of the development team for other various development tasks, as requested.
 • Hỗ trợ các phần còn lại của nhóm phát triển cho các nhiệm vụ phát triển khác theo yêu cầu.
 • Various other tasks requested by management.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.

Job requirement

 • University Degree in Engineering;
 • Bằng Đại học chuyên ngành kỹ thuật;
 • Minimum of 1 year-successful work experience;
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc thành công;
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks;
 • Khả năng dành ưu tiên và quản lý nhiều công việc;
 • Frequent travel required;
 • Yêu cầu đi công tác thường xuyên;
 • Excellent English and Vietnamese verbal and written skills mandatory;
 • Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;
 • Motivated and self-starter is a plus;
 • Tích cực tận tụy và chủ động là ưu điểm
 • High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project) required; and
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power Point, Project); và
 • Excellent communication skills, personable, team player.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, tinh thần đồng đội.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

https://www.upcrenewables.com/

UPC Renewables Group, a leading worldwide Renewable Developer with over Twenty years of Global experience pioneering and building world class wind and solar... View more

Similar Jobs

Development Staff (Nhân viên phát triển)

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management