English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Deputy Marketing Manager (Real Estate)

Mô tả công việc

1. Analyze sales and marketing metrics, competitors.

Phân tích chỉ số bán hàng và tiếp thị, đối thủ cạnh tranh.

2. Market research and report

Nghiên cứu thị trường và viết báo cáo

3. Developing the marketing strategy in line with company objectives.

Xây dựng chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu Công ty

4. Coordinating marketing campaign with sales activities.

Phối hợp chiến dịch tiếp thị phù hợp với hoạt động bán hàng.

5. Manage and guide marketing staff to conduct the jobs.

Quản lý và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc.

6. Other tasks by Management.

Các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Yêu cầu công việc

 • Degree in Marketing, mass communication, event, any related field.
 • Working experience at real estate developer is preferable.
 • Good knowledge of local real estate market
 • Good communication skills with internal and external stakeholders.
 • Press relations: Have strong & close relationships with media networks.       
 • Able to work independently, hardworking, initiative and able to interact with all staff.
 • Good at communication, presentation, negotiation skills.
 • Good at report and analysis skills.           
 • Capable to work effectively as a team-player and a leader.

    -----------------------------------------------------------

 • Bằng cấp về Marketing, Truyền thông đại chúng, Sự kiện, lĩnh vực khác liên quan.
 • Kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển bất động sản.
 • Có kiến thức về thị trường bất động sản.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt với các bên liên quan bên trong và bên ngoài.
 • Quan hệ báo chí: Có mối quan hệ chặt chẽ và chặt chẽ với các mạng truyền thông.
 • Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén và có khả năng tương tác với toàn nhân viên.
 • Giao tiếp tốt, thuyết trình, kỹ năng thương lượng.
 • Kỹ năng tốt về báo cáo và phân tích.
 • Có khả năng làm việc hiệu quả với tư cách là một  đội nhóm và lãnh đạo.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục