To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Annual Leave

Job requirement

Quản lý hoạt động kinh doanh và vận hành của Phòng Giao dịch được giao, đảm bảo đơn vị mình hoạt động phù hợp với chiến lược kinh doanh của cụm và chiến lược kinh doanh cảu ngân hàng, và chịu trach nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Chi nhánh và gián tiếp trước Giám đốc Vùng về kết quả hoạt động của đơn vị.

  • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm;
  • Quản lý hoạt động kinh doanh;
  • Quản lý hoạt động vận hành;
  • Quản lý hoạt động marketing và quan hệ công quyền;
  • Quản lý chuẩn mực dịch vụ khách hàng;
  • Quản lý nhân sự;
  • Công việc khác: tổ chức thực hiện công tác hành chính tại đơn vị, thực hiện các công việc khác được Giám đốc CN/Giám đốc Vùng giao.

Company Overview

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch

Ngân hàng Á Châu ACB