English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[Dalatmilk] - Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán của công ty.

- Thực hiện các hoạt động khoá sổ cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm phù hợp với lịch trình khóa sổ, có thể bao gồm việc chuẩn bị yêu cầu liên doanh, kiểm tra và và thống nhất số dư cộng dồn của các phòng ban khác nhau, xem xét và giám sát các tài khoản sổ cái chính...

- Đảm bảo các hoạt động khóa sổ vào cuối tháng,hết quý và cuối năm phải đc diễn ra đúng tiến độ/lịch trình.

- Chuẩn bị các báo cáo và các mẫu để trình lên Ban Quản Lý tập đoàn và công ty.

- Xem xét việc đánh giá tài khoản và đảm bảo việc thực hiện và giải quyết quyết các vấn đề kịp thời.

- Chuẩn bị các yêu cầu cần thiết để trình nhóm kiểm toán bên ngoài trong các cuộc kiểm toán giữa kỳ và hàng năm về tài chính và thuế.

- Tuân thủ luật thuế và lập báo cáo.

- Chuẩn bị kê khai các khoản thuế như thuế thu nhập, khấu trừ, thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác theo quy định của Luật thuế Việt Nam và đảm bảo việc nộp thuế kịp thời.

- Chuẩn bị các yêu cầu đánh giá/kiểm toán thuế cần thiết để nộp cho các cơ quan thuế phù hợp với luật Thuế Việt Nam.

- Kiểm soát nội bộ, các chính sách và quy trình.

- Trợ giúp Trưởng phòng điều hành tài chính trong việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp định kỳ. Chuẩn bị báo cáo/kế hoạch để trình nhóm kiểm toán nội bộ.

- Đảm bảo thực hiện việc đánh dấu các tài sản cố định, xác minh về sự tồn tại của tài sản và tính toán để bảo vệ tài sản công ty.

- Chịu trách nhiệm về quy trình lưu giữ chứng từ tài chính theo năm.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế...

- Ưu tiên có bằng cấp cao về chuyên ngành quản lý hoặc các văn bằng chuyên môn phù hợp.

- Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm về kế toán hoặc kiểm toán và ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp/quản lý/giám sát.

- Thông thạo các ứng dụng MO và Misa.

- Có khả năng làm việc với sự giám sát thấp nhất.

- Có hiểu biết về kế toán và hệ thống thuế địa phương.

- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm.

- Có khả năng truy cập các hệ thống và quy trình, đề xuất và thực hiện cải tiến, nâng cấp.

- Có năng lực quản lý và động viên mọi người.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép