To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Customer Service Manager

Công Ty TNHH SML Việt Nam
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Xe đưa đón
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Communicate, implement and interpret customer service policies and procedures.
 • Giao tiếp, triển khai và diễn giải các chính sách và quy trình dịch vụ khách hàng.
 • Develop, recommend, and coordinate the implementation of new procedures.
 • Xây dựng, đề xuất và phối hợp thực hiện các thủ tục mới.
 • Evaluate the effectiveness of customer service operations. Coordinate customer service function with other departments
 • Đánh giá hiệu quả của hoạt động dịch vụ khách hàng. Phối hợp chức năng dịch vụ khách hàng với các phòng ban khác
 • Identify any customer concerns, investigate and resolve problems, and respond to customer inquiries
 • Xác định mọi mối quan tâm của khách hàng, điều tra và giải quyết các vấn đề và đáp ứng với khách hàng yêu cầu.
 • Oversee and conduct assessments of customer needs within assigned business, region or area
 • Giám sát và tiến hành đánh giá nhu cầu của khách hàng trong phạm vi doanh nghiệp được giao, khu vực hoặc vùng
 • Proactively communicate supply chain issues and provide alternatives
 • Chủ động giao tiếp các vấn đề chuỗi cung ứng và cung cấp các giải pháp thay thế
 • Partner with Inside Sales to achieve sales goals
 • Hợp tác với Sales để đạt được mục tiêu bán hàng
 • Develops and administers budgets, schedules, and performance standards. Exerts influence in the development of overall objectives and long-range goals of the organization
 • Phát triển và quản lý ngân sách, tiến độ và tiêu chuẩn thực hiện. Thể hiện ảnh hưởng trong sự phát triển của các mục tiêu tổng thể và các mục tiêu tầm xa của công ty
 • Train and provide development opportunities for staff. Ensure annual goals are complete and communicated
 • Đào tạo và cung cấp cơ hội phát triển cho nhân viên. Đảm bảo mục tiêu hàng năm được hoàn thành và truyền đạt

Job requirement

 • At least 5 years of working experience with customer services, solving-problem, at least 3 years at the manager level, preferably in related industry
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, giải quyết vấn đề, ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực tương đương
 • Effective leadership, development and training skills required
 • Cần có kỹ năng lãnh đạo, phát triển và đào tạo hiệu quả
 • Excellent written, verbal and presentation communication skills
 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và trình bày xuất sắc
 • Excellent problem solving and analytical skills
 • Giải quyết vấn đề xuất sắc và kỹ năng phân tích
 • Be Smart, honest, friendly, hard working, able to work under pressure, careful, pro-active, teamwork and considerable, sensitive
 • Thông minh, trung thực, thân thiện, chăm chỉ, có khả năng chịu áp lực, cẩn thận, năng động, làm việc nhóm, nhạy bén
 • Strong customer satisfactions focus skills
 • Kỹ năng tập trung sự hài lòng của khách hàng

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 28 - 40
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 2 months
 • Working time: 08 AM - 4 :30PM, off 2 Saturdays/ month

Company Overview

Công Ty TNHH SML Việt Nam

http://www.smlgroup.com Number of employees: 100-500

Since it began in 1985, the privately held SML Group has rapidly emerged as a world leader in manufacture and supply of garment trim to the apparel industry.... View more

Customer Service Manager

Công Ty TNHH SML Việt Nam