English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu / Shipping Executive

Mô tả công việc

- Chuẩn bị chứng từ hàng xuất, hàng nhập / Preparing shipping documents (import and export).

- Phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho dịch vụ XNK khai báo hải quan / Cooperating, supplying information sufficiently and on time to Shipping agents for customs declaration.

- Theo dõi, phối hợp với Bộ phận Kế toán và Sản xuất trong việc kiểm soát và quyết toán định mức nguyên vật liệu sản xuất / Following up and cooperating with Accounting and Production Departments in controlling and liquidating materials.

- Các công việc khác của Bộ phận XNK theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc / Other tasks of Shipping Department requested by General Director.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương / 02-year experience and above at similar position.

- Có kinh nghiệm về xuất – nhập khẩu trong ngành cơ khí / Having shipping experience in mechanical field.

- Có kinh nghiệm về quyết toán định mức nguyên vật liệu hàng nhập khẩu – xuất khẩu / Having experience in material consumption liquidation.

- Tiếng Anh giao tiếp (kiểm tra chứng từ và báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng Giám Đốc bằng tiếng Anh) / Communicative English (checking shipping documents and report directly to General Director in English).

* Mức lương / Salary: cạnh tranh theo năng lực / competitive

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Anh.

Candidates who’s interested in our recruitment, please submit your English CV to us!

** Điều kiện làm việc và phúc lợi / Working condition and benefits:

- Giờ làm việc: Theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu / Working time: Official hours from Monday to Friday.

- Đào tạo: có cơ hội tham gia các khóa huấn luyện ở Việt Nam / Training: opportunities for joining training courses in Vietnam.

- Đồng nghiệp: thân thiện, năng động, hợp tác và cùng sáng tạo / Colleagues: friendly, dynamic, cooperative and creative.

- Phúc lợi: tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và chính sách của Công ty, được cung cấp bữa ăn giữa ca, lương tháng 13 / Benefits: joining all compulsory insurances as regulated by Government and Company’s policy; shift meal and 13-month salary.