English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Vận hành và hỗ trợ (TTB MN)

Mô tả công việc

Thực hiện các việc hỗ trợ vận hành đơn vị..

 • Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh được phân công trong từng thời kì theo đúng qui định.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính văn phòng như quản lý cấp phát tài sản, văn thư, chấm công, văn phòng phẩm, nhân sự, lưu kho, chi phí… theo qui định  nội bộ.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ phát hành, kích hoạt thẻ, tài khoản, FIB. giải ngân, theo dõi sau vay
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ sau bán như  nhắc nợ, aftersale.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ với đối tác ngoài Techcombank theo từng thời kỳ.

Thực hiện các công việc hỗ trợ phân tích và thúc đẩy kinh doanh.

 • Thực hiện các báo cáo vận hành hỗ trợ kinh doanh của bộ phận theo từng thời kỳ.
 • Báo cáo các chương trình thi đua, khen thưởng.

Thực hiện công việc quản lý chất lượng dịch vụ và tuân thủ:.

 • Tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường, kiểm soát giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động của đơn vị.
 • Đảm bảo các công việc thực hiện tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Tham gia đóng góp xây dựng, cải tiến chất lượng dịch vụ và xây dựng chốt chặn kiểm soát trong quá trình vận hành.
 • Tham gia đầy đủ các khóa học kĩ năng đảm bảo nâng cao năng lực làm việc và tăng năng suất lao động.
 • Tham gia Training/ Coaching theo đúng, quy trình, quy định và bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng.

Văn hóa tổ chức:

 • Đảm bảo luôn thực hiện đúng trong việc xây dựng văn hóa tổ chức
 • Đảm bảo hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Trung  tâm và giám đốc bộ phận.

Yêu cầu công việc

Bằng cấp:  Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng…các ngành học có liên quan

Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu hệ thống tài chính ngân hàng
 • Am hiểu sản phẩm/ dịch vụ của ngân hàng
 • Am hiểu quy trình, nghiệp vụ ngân hàng

Ưu tiên ứng viên:

 • Có kinh nghiệm về phân tích số liệu kinh doanh
 • Sử dụng thành thạo Excel, powerpoint,…

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review