English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên tư vấn triển khai ERP

Mô tả công việc

Khảo sát quy trình nghiệp vụ chi tiết của người dùng của Công ty theo bộ phận

Khảo sát dữ liệu người dùng bao gồm:

· Dữ liệu tĩnh (master data)

· Dữ liệu giao dịch (transactions data).

Khảo sát các biểu mẫu, báo cáo hiện tại phục vụ hệ thống ERP

Liệt kê, sắp xếp các yêu cầu đã khảo sát

Phân tích chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ của từng phòng ban

Phân tích các yêu cầu của các phòng ban về hệ thống biểu mẫu, báo cáo trong hệ thống ERP

Phân tích chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ của từng phòng ban.

Phân tích, đánh giá khác biệt quy trình nghiệp vụ hiện tại và tương lai

Xây dựng tài liệu giải pháp hệ thống ERP

Lập tài liệu kiểm thử tính năng, tài liệu kiểm thử quy trình.

Thực hiện kiểm thử dựa trên tài liệu kiểm thử đã được phê duyệt.

Hỗ trợ người dùng nhập liệu Go-live

Kiểm tra, đối chiếu tính nhất quán của dữ liệu trước khi đưa vào hệ thống

Báo cáo tiến độ nghiệm thu theo từng phần hành được giao.

Đào tạo sử dụng cho người dùng trước Go-live

Đề xuất các phương án xử lý, các giải pháp cải thiện thời gian xử lý sự cố

Yêu cầu công việc

-      Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Kinh tế

-      Kiến thức liên quan: Tài chính – Kế toán, Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các giải pháp ERP

-      Kiến thức pháp luật: Luật dân sự,

-      Khả năng làm việc: Chịu được áp lực cao, Chấp nhận đi công tác

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép