To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Doanh Nghiệp - Nhơn Trạch, Biên Hòa

Shinhan Bank Vietnam
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

· Kiểm tra tất cả các thông tin tín dụng và phân tích kỹ lưỡng các báo cáo tài chính và các dữ liệu hỗ trợ khác.

· Xem xét các hồ sơ tín dụng để đảm bảo rằng chúng có thông tin tín dụng phù hợp, bao gồm báo cáo tài chính, nguồn trả nợ, tài sản thế chấp, giá trị thị trường và phương pháp định giá, phương pháp đánh giá và khấu hao, v.v.

· Xem lại ghi chú và hướng dẫn giải ngân trước khi cấp vốn cho khoản vay.

· Quản lý tất cả các khoản vay được chỉ định bao gồm: xem xét tất cả các báo cáo tài chính, lấy các tài liệu theo quy định của Chính sách cho vay và hợp đồng cho vay, đến thăm cơ sở kinh doanh của bên vay, xem xét tất cả các thư từ nhận được từ bên vay;

· Cảnh giác với các nguồn thông tin khác có thể cung cấp thông tin gợi ý các vấn đề tiềm ẩn hoặc cơ hội kinh doanh bổ sung.

· Siêng năng thu hồi tất cả các khoản cho vay quá hạn.

· Báo cáo ngay cho GM, Phòng Kế hoạch Tín dụng tất cả các khoản vay có biểu hiện xấu đến mức đưa vào danh sách cảnh báo sớm.

· Các nhiệm vụ khác của GM (Tổng Giám đốc) / DGM (Phó Tổng Giám đốc)

Company Overview

Shinhan Bank Vietnam

https://shinhancareer.com

Headquartered at 138 - 142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward, Dictrict 01, Ho Chi Minh City Shinhan Bank is one of the leaders in Korean financial institutes with more... View more

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Doanh Nghiệp - Nhơn Trạch, Biên Hòa

Shinhan Bank Vietnam