Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Thẩm định KHCN Cấp 1 - Trung tâm Phê duyệt KHCN - TSC

  • Work location: Ha Noi

    Industry: Banking

  • Level: Experienced (Non - Manager)

    Deadline to apply: 14-07-2019

  • Salary: Negotiable

Job requirement

Thẩm định hồ sơ tín dụng và thực hiện các công việc liên quan thuộc vi chức trách, nhiệm vụ được giao tuân thủ theo các quy trình/quy định của SHB và pháp luật nhằm đạt được các mục tiêu:1. Nhận diện và đánh giá được rủi ro khi cấp tín dụng, đề xuất được biện pháp cấp tín dụng an toàn hiệu quả phù hợp với quy định về tín dụng/chính sách tín dụng của SHB trong từng thời kỳ.2. Đảm bảo tiến độ trước hoặc tối đa theo tiêu chuẩn thời gian quy định SHB nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh của hệ thống.

Job requirement

1. Thực hiện thẩm định được tất cả các khoản cấp tín dụng có một/một số hoặc đồng thời các yếu tố sau :1.1.Mục đích cấp tín dụng : sản xuất kinh doanh ngắn hạn/trung dài hạn, ngắn hạn tiêu dùng/sản xuất kinh doanh1.2. Nguồn trả nợ : từ cho thuê tài sản và/hoặc kinh doanh trực tiếp.1.3.Thực hiện thẩm định  các khoản cấp tín dụng cá nhân khác nếu có sự hướng dẫn của Lãnh đạo hoặc chuyên viên cấp cao hơn.2. Tham gia đóng góp ý kiến trong công tác đào tạo nghiệp vụ thẩm định nội bộ (đóng góp ý kiến để xây dựng tài liệu bài giảng, tham gia trợ giảng …).3. Tham gia ý kiến xây dựng các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ thẩm định KHCN  4. Thực hiện các công việc khác theo phân công, hướng dẫn của Lãnh đạo.