To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên R&D (Sản Phẩm Thịt Chế Biến)

GreenFeed Việt Nam
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm liên quan đến phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện hữu thuộc nhóm sản phẩm chế biến.

- Tiếp nhận và thực hiện các mục tiêu, nội dung công việc được giao

- Tiến hành các thử nghiệm liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

- Nghiên cứu công thức, công nghệ, bao bì để cải tiến sản phẩm hiện hữu, phát triển sản phẩm mới

- Tìm kiếm, đề xuất, ứng dụng các công nghệ tiên tiến

- Quản lý phòng thí nghiệm sản xuất thử để đảm bảo sự hoạt động ổn định, hiệu quả

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu

- Vận hành các công cụ hỗ trợ để thực hiện, kiểm soát nhiệm vụ được giao

Company Overview

GreenFeed Việt Nam

http://greenfeedcareers.com Number of employees: > 2000

Chuyên Viên R&D (Sản Phẩm Thịt Chế Biến)

GreenFeed Việt Nam