To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT

PVcomBank
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Incentive bonus

Job requirement

Nhân sự, công việc, quan hệ nội bộ:

  • Nhận phân công công việc của lãnh đạo có thẩm quyền, lập kế hoạch công việc chi tiết, và báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho lãnh đạo
  • Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn, trao đổi kiến thức trong Khối

Xây dựng và giám sát thực hiện Tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT:

  • Tham gia xây dựng hệ thống  tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn CLDV CNTT;
  • Giám sát CLDV và triển khai CNTT đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn  CLDV;
  • Quản lý danh mục và giám sát việc tuân thủ qui trình, qui chế, hướng dẫn tại Khối CNTT;
  • Tham gia xây dựng các Quy định, Quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc trong lĩnh vực chuyên môn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/Bộ phận giao.

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT

PVcomBank