To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản Cấp 2

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Làm được công việc của các cấp Chuyên viên dưới và có khả năng: nhận biết ra các vướng mắc và tồn tại trong công việc để trình bày và báo cáo với cấp trên các rủi ro phát sinh có thể xảy ra đồng thời đưa ra các giải pháp xác định các lợi ích và rủi ro mỗi giải pháp; văn bản hóa các giải pháp và đưa vào thực hiện
2. Chủ động thiết lập kế hoạch công việc của bản thân và có thể chủ trì để triển khai thực hiện được tối thiểu 1 trong các mảng nghiệp vụ và/hoặc phối hợp thực hiện triển khai các mảng nghiệp vụ theo phân công của các mảng nghiệp vụ sau:
i) Tổ chức xây dựng và sửa đổi các văn bản quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng tuân thủ quy định của NHNN, Pháp luật, tiến tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế
- Tổ chức xây dựng/sửa đổi và hướng dẫn triển khai các chính sách, quy định và quy trình về quản lý rủi ro thanh khoản phù hợp với các quy định của luật pháp và nội bộ;
- Tổ chức xây dựng, đề xuất các chính sách QLRR TK-TT; đề xuất, tham mưu và trình cấp thẩm quyền phê duyệt việc áp dụng các hạn mứcquản lý rủi ro thanh khoản phù hợp trong từng thời kỳ;
- Đóng góp ý kiến đối với các văn bản, chính sách,... của các Phòng/Ban khác trên góc độ quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo và phù hợp với các quy định và định hướng/chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro SHB trong từng thời kỳ
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các tài liệu đào tạo, triển khai đào tạo các nội dung/chủ đề về quản lý rủi ro thanh khoản
ii) Triển khai xây dựng các phương pháp, công cụ để đo lường theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản
- Chủ trì nghiên cứu và tham gia xây dựng các phương pháp, mô hình đo lường rủi ro thanh khoản; định kỳ chủ trì hoặc tham gia thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả của mô hình, công cụ để đưa ra các đề xuất điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở có sự hướng dẫn, giám sát của cấp trên;
- Tham gia các dự án của Ngân hàng liên quan đến xây dựng, triển khai các mô hình/hệ thống đo lường để kiểm soát, quản trị rủi ro thanh khoản;
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các tài liệu đào tạo, triển khai đào tạo các nội dung/chủ đề về mô hình đo lường rủi ro thanh khoản
iii) Quản trị, báo cáo rủi ro thanh khoản:
- Xây dựng, kiểm soát hệ thống báo cáo rủi ro thanh khoản theo quy định của NHNN và quy định nội bộ theo định kỳ; thực hiện công tác dự báo, cảnh báo về rủi ro thanh khoản; tổ chức thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung báo cáo quản trị nội bộ/ phục vụ công tác điều hành liên quan rủi ro thanh khoản;
- Phân tích, đánh giá trạng thái rủi ro và từ đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp để khắc phục/hạn chế/phòng ngừa rủi ro;
3. Hướng dẫn và kiểm soát chất lượng công việc của chuyên viên, nhân viên trong nhóm nhỏ được phân công
4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản Cấp 2

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )