To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Quản lý nợ - Khối KHDN

PVcomBank
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

  • Quản lý các khoản nợ nhóm 1 rủi ro cao và nhóm 2 cần được cơ cấu nợ.
  • Phối hợp với ĐVKD, trực tiếp thực hiện việc thẩm định KH, đưa ra các biện pháp tái cấu trúc nợ phù hợp để hạn chế chuyển nợ xấu cho ngân hàng.
  • Thực hiện quy trình bàn giao KH của Khối sang Khối QL&TCTTS  định kỳ theo quy trình thu hồi nợ.
  • Tập hợp các ý kiến TT, KTNB, PCTT của các chi nhánh. Theo dõi, giám sát việc khắc phục các ý kiến TT, KTNB, PCTT của chi nhánh và báo cáo tình hình cho LĐ Khối. Cảnh báo Chi nhánh về việc chưa thực hiện khắc phục ý kiến.
  • Thực hiện rà soát một số nội dung trong hoạt động cấp tín dụng của ĐVKD theo chuyên đề, theo yêu cầu của lãnh đạo Khối. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

Chuyên viên Quản lý nợ - Khối KHDN

PVcomBank