To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Quản lý cơ sở nhà, đất

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Health checkup, Annual Leave

Job requirement

 • Tổng hợp, cập nhật, đối chiếu, nắm bắt rõ thông tin, dữ liệu kế hoạch, báo cáo, hiện trạng Cơ sở nhà đất định kỳ đảm bảo đầy đủ, kịp thời.
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về cơ sở nhà, đất khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý.
 • Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu, hồ sơ, tài liệu giải quyết về sở nhà, đất, xử lý chuyển tiếp công việc chính xác, nhanh gọn tới các đầu mối trong Ban theo Chức năng nhiệm vụ và phân công của Lãnh đạo Ban.
 • Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả công việc của các vị trí trong phòng và hồ sơ lưu trữ kịp thời.
 • Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi có chỉ đạo của Lãnh đạo hoăc theo yêu cầu công tác Quản lý.
 • Tham gia lập báo cáo hợp nhất, báo cáo phân tích toàn bộ tình hình quản lý sử dụng và biến động cơ sở nhà đất của Tập đoàn.
 • Đầu mối cung cấp hồ sơ cơ sở nhà đất, tài liệu quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Ban và Tập đoàn về công tác quản lý cơ sở nhà đất.
 • Tham gia xây dựng các Quy trình, quy định, biểu mẫu phục vụ các công tác:
  • Quản lý tập trung, thống nhất các dữ liệu cớ sở nhà đất của Tập đoàn định kỳ.
  • Hướng dẫn các CTTV, Ban quản lý ngành theo dõi, quản lý, đánh giá, phân nhóm và chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện.
  • Thiết lập hệ thống báo cáo về cơ sở nhà đất của CTTV.
 • Đầu mối tổ chức phân tích đánh giá thực trạng cơ sở nhà đất, xác lập mục tiêu, đề xuất giải pháp trình phê duyệt.
 • Phối hợp với các cá nhân, đơn vị có liên quan theo sự phân công của trưởng phòng giải quyết các công việc phát sinh, vấn đề vướng mắc, rủi ro liên quan tới kiểm soát kế hoạch, tiến độ các dự án theo từng thời kỳ. Tổng hợp các ý kiến và phân tích, đưa ra đề xuất giải quyết trình lãnh đạo Phòng, Ban xem xét.
 • Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tập đoàn/ Lãnh đạo Ban/ Phòng giao.

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

https://ttgroupjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60 đơn... View more

Chuyên viên Quản lý cơ sở nhà, đất

Công ty CP Tập Đoàn T&T