To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG/ PHI TÍN DỤNG CÁ NHÂN

HDBank
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Laptop, Allowances, Employee Shuttle Service, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

1. Thực hiện các công việc chuyên môn:

  • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng chính sách khách hàng, các sản phẩm tín dụng đa dạng cạnh tranh, cơ chế lãi suất, biểu phí cạnh tranh hiệu quả.
  • Nghiên cứu và phát triển chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm dịch vụ dành cho đối tượng khách hàng cá nhân.
  • Xây dựng chương trình, đào tạo, tổ chức triển khai sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mới ban hành.
  • Giải đáp thắc mắc, đề xuất và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm của ĐVKD.

2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

  • Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới  hoạt động của đơn vị.
  • Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG/ PHI TÍN DỤNG CÁ NHÂN

HDBank