English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên phân tích tài chính

Mô tả công việc

- Kiểm tra sự tuân thủ chế độ, chính sách tài chính kế toán theo quy định của pháp luật và quy điịnh nội bộ của công ty.

- Thực hiện rà soát các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị trong công ty định kì tháng, năm hoặc theo nội dung yêu cầu của cấp trên.

- Hỗ trợ lập và làm các báo cáo quản trị , báo cáo hoạt động trong công ty.

- Soạn thảo các chính sách, quy chế, hướng dẫn về quy trình hoạt động, quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm phục vụ cho các hoạt động chung của công ty.

- Tham gia kiểm tra và đánh giá các biện pháp đổi mới, tổ chức và hoạt động của công ty theo từng chức năng, phòng ban.

- Đảm bảo sự tuân thủ, chấp hành quy trình, quy định đã ban hành của các bộ phận trong công ty.

- CÔng việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm, trưởng bộ phận.

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, Tài chính hoặc quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.

-Kỹ năng: + Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt

                + Có khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc, kỹ năng giải quyết tình huống.

               + Có khả năng tham mưu cho trưởng phòng trong hoạt động quản lý.

- Phẩm chất: + Có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc

                     + Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương