English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên khách hàng ưu tiên( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc )

Mô tả công việc

I. Mục tiêu:

 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp Gold PRM của Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên trong từng thời kỳ, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (“DVNHƯT”)
 • Chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao.

II. Trách nhiệm chính 

 • Làm việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Ngân hàng
 • Thực hiện công việc theo các chính sách nội bộ, quy định, quy trình, hướng dẫn,..và các tiêu chuẩn cam kết về dịch vụ (SLAs)
 • Chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu được giao
 • Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng ưu tiên được giao, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên có liên quan
 • Nắm vững và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong danh mục khách hàng được phân bổ
 • Trực tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu về giao dịch của khách hàng, hợp tác với các bộ phận có liên quan, xử lý theo SLAs
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và truyền thông các chính sách , các quy trình, các yêu cầu chuyên môn cho khách hàng và cập nhận cho khách hàng các thay đổi về chính sách đó
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng ưu tiên nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao
 • Khi bán các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng ưu tiên cần đảm bảo rằng:
 •   Hiểu biết, phân tích nhu cầu của khách hàng, và cung cấp các tư vấn, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
 •   Cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp
 • Phát triển danh mục khách hàng được giao nhằm đạt được chỉ tiêu theo từng thời kỳ
 •   Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng
 •   Tăng khối lượng giao dịch của khách nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng
 • Các công việc khác: trả lời/lưu trữ phản hồi của khách hàng, yêu cầu, đưa ra nhận xét nhằm phát triển sản phẩm và dịch vụ ngân hàng ưu tiên,...
 • Làm các công việc liên quan theo yêu cầu từ Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên tại chi nhánh/ Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên Khu vực/ Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên kiêm nhiệm/ Giám đốc Kinh doanh Vùng DV NHƯT / Lãnh đạo đơn vị
 •  Được đánh giá kết quả công việc định kỳ và cuối năm theo KPI được giao bởi PBC với trọng số 70% và Giám đốc  CN với trọng số 30%.

Yêu cầu công việc

III. Báo cáo công việc:
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên hoặc Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên Khu vực hoặc Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên kiêm nhiệm (Giám đốc Dịch vụ Khách hàng hoặc Giám đốc Chi nhánh)

- Cấp báo cáo trực tiếp:  Không có-Quan hệ nội bộ: các trung tâm thuộc khối; các trung tâm thuộc khối PFS;  các trung tâm, đơn vị kinh doanh thuộc khối S&D; khối SME,…-Quan hệ bên ngoài: khách hàng cá nhân

IV. Kiến thức, kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng. Ưu tiên kinh nghiệm về tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, vàng, xe, bất động sản.

- Điểm Tiếng Anh TOEIC 405-600

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review