To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

 • Lập Báo cáo tài chính/Báo cáo kiểm toán riêng lẻ & hợp nhất theo phân công đảm bảo đúng quy định của VNDIRECT và Pháp luật
 • Lập Báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của VNDIRECT và cơ quan quản lý
 • Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty
 • Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế, Kê khai và hạch toán thuế, đầu mối làm việc với cơ quan thuế.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập, công bố thông tin, lưu trữ Báo cáo tài chính/Báo cáo kiểm toán riêng lẻ & hợp nhất của Công ty.

2. Tham gia cung cấp số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán:

 • Tham gia cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán và các bộ phận khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

 • Thực hiện các thủ tục để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hàng năm của Công ty
 • Đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các Phòng ban có liên quan để cung cấp tài liệu của kiểm toán độc lập
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí kiểm toán cho Công ty kiểm toán độc lập.

4. Lập, công bố thông tin và lưu trữ báo cáo tuân thủ hàng tháng, báo cáo thống kê theo yêu cầu của Công ty và cơ quan quản lý:

 • Lập các báo cáo tuân thủ thuộc trách nhiệm của Phòng kế toán tổng hợp.
 • Cung cấp và kiểm soát số liệu kế toán trên các báo cáo tuân thủ của các bộ phận khác.
 • Lưu trữ báo cáo.

5. Tính và hạch toán các giao dịch cuối tháng: Dự phòng, đánh giá chênh lệch, khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí…

6. Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các hợp đồng, sản phẩm của Công ty

 • Tham gia thẩm định các văn bản, các quy trình nghiệp vụ, các hợp đồng, các sản phẩm của các Phòng ban khác có liên quan đến chính sách, quy định về Thuế.
 • Tư vấn, hướng dẫn giải đáp các chính sách thuế

7. Kê khai và hạch toán thuế

 • Kiểm soát số liệu hạch toán thuế của các phòng ban
 • Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm và đột xuất, lưu trữ tờ khai thuế
 • Tính và hạch toán nộp thuế, ước tính số thuế phải nộp

8. Giải trình số liệu với cơ quan thuế

 • - Đối chiếu, giải trình số liệu với cơ quan thuế
 • - Tham gia làm việc với cơ quan thuế, đoàn kiểm tra, thanh tra thuế

9. Kiểm soát chứng từ tạm ứng, thanh toán chi phí chi tiêu nội bộ trước khi trình Kế toán trưởng phê duyệt

10. Tham gia công tác quyết toán tài chính hàng năm:

 • Thực hiện công tác quyết toán thuế năm.
 • Kiểm soát số liệu kế toán và hướng dẫn các phòng ban hạch toán điều chỉnh sai sót (nếu có)
 • Tính toán các chỉ tiêu tài chính để cân sổ cuối năm.

Company Overview

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Number of employees: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... View more

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT