English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên ISO

Mô tả công việc

 • Đào tạo các CBCNV trong công ty về nhận thức ISO 9001, các yêu cầu tiêu chuẩn 9001, đánh giá chất lượng nội theo tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Tham mưu cho lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn cho các phòng ban, bộ phận, các chức danh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.
 • Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, mô tả công việc,…
 • Cập nhật tài liệu từ các phòng ban, bộ phận xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hướng dẫn các phòng ban, bộ phận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: áp dụng các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
 • Kiểm tra, giám sát các phòng ban, bộ phận việc thực hiện các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
 • Lập kế hoạch, đánh giá chất lượng nội bộ, báo cáo đánh giá nội bộ
 • Tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo theo định kỳ
 • Lập các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá nội bộ(nếu có)
 • Theo dõi việc khắc phục, phòng ngừa.
 • Xem xét nhu cầu cải tiến của hệ thống, phụ trách các công việc liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên trong các ngành kinh tế, khoa học – kỹ thuật, y tế, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp...
 • Được đào tạo chuyên ngành hoặc các khóa học có liên quan đến các hệ thống quản lý chất lượng 
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia đánh giá chứng nhận cho các tổ chức chứng nhận khác về các tiêu chuẩn: ISO 9001
 • Có năng lực thích ứng và thực hiện những nhiệm vụ cần thiết; xử lý tình huống một cách khéo léo, phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả nhất mục tiêu ISO

Phúc lợi

Thưởng lễ tết theo quy định