English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên ISO - Quận 1

Mô tả công việc

Đào tạo các CBCNV trong công ty về nhận thức ISO 9001, các yêu cầu tiêu chuẩn 9001, đánh giá chất lượng nội dung theo tiêu chuẩn ISO 9001.Tham mưu cho lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn cho các phòng ban, bộ phận, các chức danh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, mô tả công việc phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001Chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định, quy chế, thông báo, quyết định, công văn theo yêu cầu từ BLĐ.

Yêu cầu công việc

Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO 9001. Có chứng chỉ ISO 9001Trình độ học vấn: Đại họcTrình độ chuyên môn: Quản lý chất lượng,Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trở lên, quản lý hệ thống, quản lý chất lượng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đào tạo, Tăng lương