To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Hỗ trợ

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

Chuyên viên Hỗ trợ - Ban Kiểm soát hỗ trợ Nguồn vốn và Đầu tư, Khối Hỗ trợ

1. Nhập liệu, hạch toán giao dịch trên hệ thống Intellect. Theo dõi tình trạng và xử lý các giao dịch đến hạn;
2. Trình ký, điều phối chứng từ thanh toán, hạch toán;
3. Thanh toán chuyển tiền, nhận tiền trong nước, nước ngoài;
4. Lập, xác nhận hợp đồng, theo dõi, đối chiếu điện confirm MT300,  MT320 của đối tác với hợp đồng Reuter, nhận đầy đủ trong ngày;
5. Đôn đốc, nhắc giục các khoản chuyển tiền đi/về của đối tác đúng thời hạn;
6. Lưu trữ, chấm, hoàn thiện chứng từ, hợp đồng, công văn theo đúng quy định. Tìm kiếm chứng từ phục vụ kiểm toán, thanh tra;
7. Chấm số dư cuối ngày các tài khoản, các loại điện thuộc nghiệp vụ;
8. Lập báo cáo ngày gửi Ngân hàng nhà nước;
9. Theo dõi, phối hợp, xử lý công nợ, các khoản quá hạn, xác nhận số dư, tính toán trích lập dự phòng;
10. Và các công việc khác phát sinh được phân công.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Similar Jobs

Chuyên viên Hỗ trợ

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )