To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Hỗ trợ công nghệ (IT helpdesk) - KCN - MSB - 1I040

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 24/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Xây dựng kế hoạch, triển khai công việc hỗ trợ công nghệ hàng năm: Xây dựng các kế hoạch hỗ trợ công nghệ thuộc bộ phận tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Trung tâm HTCN (level 1);

2. Tổ chức triển khai công việc theo kế hoạch được duyệt

  • Tổ chức triển khai điều phối yêu cầu gửi đến ITServicedesk;
  • Trực tiếp xử lý yêu cầu hỗ trợ người dùng thuộc chuyên môn được phân công xử lý.
  • Tổ chức triển khai xử lý yêu cầu người dùng thuộc trách nhiệm  xử lý trực tiếp của bộ phận.

3. Cải tiến quy trình và quản lý chất lượng

  • Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn phục vụ công việc của bộ phận tiếp nhận và xử lý yêu cầu thuộc mảng việc được giao quản lý.
  • Xây dựng kế hoạch đảm bảo cam kết chất lượng  hỗ trợ công nghệ cho người dùng thuộc bộ phận xử lý.

4. Tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm: Tư vấn cho Lãnh đạo Trung tâm về các công cụ, giải pháp công nghệ nâng cao hiệu hiệu suất chất lượng dịch vụ thuộc mảng việc hỗ trợ công nghệ mình quản lý.

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên viên Hỗ trợ công nghệ (IT helpdesk) - KCN - MSB - 1I040

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent