To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên chính Tra soát và hỗ trợ dịch vụ thẻ quốc tế - RB - MSB - 1O042

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Xử lý các yêu cầu tra soát khiếu nại thẻ với các đơn vị chấp nhận thẻ, các tổ chức thẻ trong nước, quốc tế và các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ & các yêu cầu của dịch vụ chuyển khoản 247.
  • Xử lý các yêu cầu hỗ trợ sau bán từ KH và đơn vị kinh doanh.
  • Cập nhật thường xuyên các quy định về xử lý tra soát – khiếu nại của các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế
  • Cung cấp báo cáo liên quan đến nghiệp vụ tra soát, hỗ trợ sau dịch vụ thẻ theo quy định;
  • Tham gia xây dựng ý các quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ tra soát, khiếu nại thẻ, , chuyển khoản 247 và hỗ trợ dịch vụ thẻ .
  • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên viên chính Tra soát và hỗ trợ dịch vụ thẻ quốc tế - RB - MSB - 1O042

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent