To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Cân đối vốn

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1.Cập nhật trạng thái dòng tiền, cân đối nguồn vốn và thực hiện lệnh điều chuyển nội bộ;
Updating Cashflow status, balancing fund and executing internal fund transfer orders;

2.Kiểm soát các chỉ số an toàn hoạt động của công ty theo quy định của NHNN và quy định nội bộ;
Controlling the limits and prudential ratios of the company in accordance with the SBV regulations and internal ones;

3.Kiểm tra hồ sơ giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty về hoạt động nguồn vốn;
Checking documents of transationcs to meet regulations of law and Mcredit on treasury operation;

4.Phối hợp với các phòng ban nội bộ khác để thực hiện và kiểm soát các dòng tiền liên quan đến các giao dịch Nguồn vốn
Co-operating with other internal units/ departmenst to perform and monitor the cashflows relating to treasury transactions

5.Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.
Completing the training program by title.

6.Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
Implementing other tasks as assigned by the direct manager in accordance with the capacity and scope of work.

7.Phối hợp các Phòng/ban khác nhằm đảm bảo công việc chung của công ty.
Co- operating with other units/ departments to complete general tasks of company

Company Overview

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei

https://mcreditjobs.com Number of employees: > 3000

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày... View more

Chuyên viên Cân đối vốn

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei