To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên gia Thẩm định khách hàng chiến lược - QLRR - MSB - 1Y087

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Thẩm định hồ sơ tín dụng đối với đối tượng khách hàng chiến lược thuộc Ngân hàng Quản lý Tín dụng:

  • Thẩm định và đưa ra đánh giá với hồ sơ trình cấp tín dụng Ngắn hạn, trung dài hạn, đầu tư trái phiếu của đối tượng là toàn bộ khách hàng chiến lược thuộc Ngân hàng Quản lý Tín dụng.
  • Thẩm định uy tín của chủ đầu tư và hiệu quả các dự án liên kết theo đề xuất của RB nhằm đưa ra  ý kiến đánh giá về việc liên kết, điều kiện liên kết với các chủ đầu tư.
  • Xếp hạng khách hàng làm cơ sở để áp dụng chính sách tín dụng, lãi suất cho từng khách hàng vay vốn.
  • Lập báo cáo thẩm định trực tiếp (đối với các khoản vay phải đi thẩm định trực tiếp), báo cáo đánh giá rủi ro làm cơ sở trình cấp tín dụng.
  • Trình HĐTD, UBTD phê duyệt các hồ sơ cấp tín dụng.

2. Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghiệp vụ CBNV trong đơn vị khi được yêu cầu và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm Đào tạo, M-Talent.

3. Góp ý văn bản chính sách khi có yêu cầu.

4. Các công việc khác theo phân công.

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên gia Thẩm định khách hàng chiến lược - QLRR - MSB - 1Y087

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent