To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên gia Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Phụ trách công tác tuân thủ bán hàng/ In charge of sales compliance

 • Xây dựng chính sách, quy trình, khung tuân thủ bán hàng/ Develop sales compliance policies, processes and frameworks
 • Xử lý các sự kiện tuân thủ bán hàng. Trực tiếp điều tra, đánh giá các sự kiện tuân thủ, xác định các hành vi vi phạm tuân thủ, và yêu cầu đình chỉ, chấm dứt hay khắc phục hậu quả do những hành vi vi phạm gây ra/ Handle sales compliance events. Directly investigate, evaluate compliance events, define violations of sales compliance, request for a suspension, termination or remedy of consequences caused by those violations
 • Xây dựng, đánh giá, báo cáo mức độ, rủi ro tuân thủ bán hàng toàn MBAL. Lập danh mục, theo dõi, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành tuân thủ bán hàng trọng yếu/ Build, evaluate, report the risk level of sales compliance across MBAL. Make checklist, follow and assess the key sales compliance
 • Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nâng cao công tác tuân thủ bán hàng cho đại lý MBAL thông qua phòng đào tạo của các kênh bán hàng/ Introduce, propagate, disseminate and improve sales compliance for MBAL agents through training department of sales channels
 • Phối hợp với tuyến phòng thủ thứ nhất trong triển khai tuân thủ hàng ngày, thông qua kết quả điều tra, giám sát dữ liệu để phát hiện sớm rủi ro tuân thủ, đưa ra các biện pháp phòng chắn rủi ro tuân thủ bán hàng/ Coordinate with the first line of defense in the implementation of daily sales compliance; through the investigation results, oversee the data to early detect compliance risks and put forward measures to prevent risks of sales compliance

2. Kiểm soát nội bộ/ Internal control

 • Xây dựng chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ MBAL/ Develop policies, guidelines and standards of MBAL internal control
 • Tổ chức, quản lý khung kiểm soát nội bộ/ Organize and manage internal control framework
 • Đầu mối tổ chức, theo dõi, đánh giá công tác ban hành văn bản của MBAL/ Act as focal foint of organizing, monitoring and evaluating the promulgation of documents across MBAL

3. Các nội dung khác theo phân công của Trưởng Phòng/ Other responsibilities assigned by Department Manager

Job requirement

1. Bằng cấp/ Qualification

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác tuân thủ, kiểm toán, ưu tiên có kinh nghiệm bảo hiểm nhân thọ/ Bachelor. Experience in compliance, audit, experience in life insurance industry is preferred
 • Tiếng Anh tối thiểu 6.5 Ielts trở lên (hoặc chứng chỉ tương đương), đảm bảo nghe nói đọc viết thành thạo./ English 6.5 IELTS at minimum (or equivalent), fluency in 4 skills (listening, speaking, writing, reading)

2. Năng lực/ Competency

 • Có khả năng dẫn dắt đội ngũ/ Ability to lead a team
 • Chính trực, thẳng thắn; tính bảo mật cao/ Integrity, frankness; high confidentiality
 • Tư duy xử lý công việc tốt. Khả năng làm việc độc lập cao/ Good problem-solving mindset. High ability of work independently

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

Number of employees: 100-499

Để biến những ước mơ thành hiện thực, với mong muốn được là người đồng hành đáng tin cậy trong suốt hành trình sống Bạn đang và sẽ trải qua, từ tháng Tám năm... View more

Chuyên gia Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS