To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chief Engineer - Kỹ sư trưởng tòa nhà

First Alliances
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ kỹ thuật và các công việc kỹ thuật trong quá trình vận hành tòa nhà. Tiến hành, lập kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của tòa nhà. Cần người có kinh nghiệm vận hành chung cư từ 700 căn hộ trở lên.

- Thực hiện các công việc kỹ thuật được giao từ Giám đốc kỹ thuật và Quản lý điều hành

- Chịu trách nhiệm quản lý các công việc liên quan đến xây dựng và hệ thống ME của Tòa nhà.

- Lập kế hoạch thực hiện và giám sát việc bảo trì.

- Lập các Danh sách kiểm tra, v.v. và Tiêu chuẩn quy trình vận hành, kế hoạch tổng thể bảo trì, hướng dẫn,....

- Quản lý nhân viên kỹ thuật.

- Báo cáo và làm việc với quản lý tòa nhà.

- Thực hiện các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn và đánh giá định kỳ nhân viên kỹ thuật.

- Hợp tác, hỗ trợ, giám sát các nhà thầu

- Làm các công việc khác theo yêu cầu

Scope of work:

Take responsibility to manage technical team and technical works during operation of building. Conduct, plan to maintain and improve service quality of building.

Duties and responsibilities :

- Do technical works that are assigned from Engineering manager and Executive manager:

- Take responsibility to manage works relate to construction and ME system of Building.

- Make plan to do and supervise maintenance.

- Make formats (Checklist, etc) and documents ( Operation procedure standard, maintenance master plan, guidenace ).

- Manage attendance of technical staffs.

- Report and communicate with line manager.

- Carry out standard evaluation criteria and periodic assessment of technical staff.

- Co-operate, support, supervise contractors

- Do other tasks as required

Job requirement

- At least 3 years’ experience of CE in residence.

Language: English – Level for daily conversation.

- Computer skills: Good at Microsoft Offices, Auto CAD

- Other skills: Report writing

- Good at communication; Customer service; Problem solving; Planning; Arrangement; Team and individual working 

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 30 - 45
  • Job type: Permanent

Company Overview

PERSOLKELLY Vietnam

Number of employees: 100-499

PERSOLKELLY is one of the largest recruitment companies in Asia Pacific providing comprehensive end-to-end workforce solutions to clients. Headquartered in... View more

Chief Engineer - Kỹ sư trưởng tòa nhà

First Alliances