To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cán bộ Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Job requirement

Số lượng: 2 người Mô tả công việc – Lập kế hoạch, thực hiện thủ tục đầu tư các dự án theo sự phân công và điều phối của công ty. – Đại diện công ty làm việc với các đơn vị, cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu … – Xem xét, kiểm tra sự phù hợp, sự hợp lý, tính chính xác của tất cả các công việc liên quan như thiết kế, pháp lý, tiến độ, thi công xây dựng, chi phí đầu tư, đấu thầu … – Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty trong việc quản lý và đầu tư các Dự án xây dựng. – Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.

Company Overview

Công ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu

Cách thức gửi hồ sơ: - Trực tiếp tại: Phòng TCHC, 315 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng - Liên hệ: Qua email: [email protected]... View more

Cán bộ Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu