Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Business Development Manager

Job requirement

 • Responsible for sourcing for real estate or land investment deals in the markets
 • Analyze and evaluate the feasibility of interested projects;
 • Prepare any approval papers for investment approvals;
 • Regularly conduct competitors and catchment research;
 • Plan and implement real estate market research;
 • Develop good relationships with private companies or government bodies for developing potential investment opportunity and negotiate with them, if necessary;
 • Process data and provide inputs for market research reports;
 • Maintain, update, and expand the database on real estate market in Vietnam as well as relevant micro- and macro-economic factors;
 • Keep abreast with developments in real estate and related fields;
 • Produce real estate market presentations.
 • Maintain good information flow with other departments.
 • Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

------------------------------------------------------------

 • Chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn cung ứng bất động sản hoặc giao dịch đầu tư đất đai trên thị trường;
 • Phân tích và đánh giá tính khả thi của các dự án quan tâm;
 • Chuẩn bị bất kỳ giấy tờ phê duyệt nào để phê duyệt đầu tư;
 • Thường xuyên tiến hành các đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu lưu vực;
 • Lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu thị trường bất động sản;
 • Phát triển mối quan hệ tốt với các công ty tư nhân hoặc cơ quan chính phủ để phát triển cơ hội đầu tư tiềm năng và thương lượng với họ, nếu cần thiết;
 • Xử lý dữ liệu và cung cấp đầu vào cho báo cáo nghiên cứu thị trường;
 • Duy trì, cập nhật và mở rộng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản tại Việt Nam cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô và vĩ mô có liên quan;
 • Theo sát sự phát triển của các dự án bất động sản và các lĩnh vực liên quan;
 • Thực hiện các bản thuyết trình thị trường bất động sản.
 • Duy trì luồng thông tin tốt với các phòng ban khác.
 • Bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được quản lý theo thời gian.

Job requirement

 • Diploma / Degree in any field.
 • Minimum 10 years working experience as Business Development for real estate company.
 • Must be able to prepare project feasibility studies.
 • Able to communicate with all levels of the management, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

-------------------------------------------------------

 • Văn bằng / Bằng cấp trong bất kỳ lĩnh vực.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh cho công ty bất động sản.
 • Phải có khả năng chuẩn bị các nghiên cứu khả thi của dự án.
 • Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục