To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Accounting staff - Long Thành

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

-Thực hiện tạo các chứng từ thanh toán trong và ngoài nước lien quan đến ngân hàng và tiền mặt.

Make local and overseas payment documents related to banking and cash.

-Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán tạm ứng: số tiền tạm ứng, hợp đồng, thông tin NCC và thanh toán chứng từ tạm ứng qua ngân hàng và tiền mặt.

Examination of advance payment documents: advance, contract, NCC information and payment of advance via bank and cash.

-Thu chi khác (không có đối tượng) qua ngân hàng và tiền mặt.

Other income (no object) through bank and cash.

-Kiểm tra các giao dịch thu, chi, chưa reconciled của các ngân hàng và tiền mặt.

Check for incomes and expenditures, yet reconciled by banks and cash.

-Reconcile các khoản thu, chi với các tài khoản ngân hàng và tiền mặt hàng ngày.

Reconcile the revenues, spend with bank accounts and cash everyday.

-Kiểm tra các hóa đơn đang bị hold, các invoice chưa hoàn chỉnh, hạch toán các tài khoản trên AP.

Checking for invoices being held, incomplete invoices, accounting for AP accounts.

-Kiểm tra công nợ phải trả, kiểm tra tạm ứng nhân viên, kiểm tra thuế đầu vào, đối chiếu công nợ với NCC, nhân viên.

Check payable liabilities, check employee advance, check input tax, compare debt with NCC, employee.

-Cuối kỳ chạy báo cáo, kiểm tra công nợ trước khi đóng kỳ.

At the end of the reporting period, check debt before closing.

-Thực hiện những công việc được cấp trên giao.

Perform the task be required by the superior.

Job requirement

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

University graduate majoring in finance and accounting.

- Có1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

1 year experience in equivalent position.

-Có kiến thức cơ bản về: thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước qua ngân hàng và tiền mặt.

Basic knowledge of: international payment, domestic payment via bank and cash.

-Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống kế toán lơn như ERP, SAP, sử dụng MS excel tốt (không biết có thể đào tạo)

Experienced in large accounting systems such as ERP, SAP, using MS Excel.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Olam Việt Nam

http://olamgroup.com/ Number of employees: 4000

Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business operating... View more

Similar Jobs

Accounting staff - Long Thành

Công ty TNHH Olam Việt Nam